DMCA политика

Може да побарате отстранување на кој било материјал што е заштитен со авторски права од вас. Ако најдете таков материјал или објавен овде или поврзан со тоа, можете да контактирате со нас и да побарате отстранување.

Следниве елементи мора да бидат вклучени во вашето барање за повреда на авторските права:

1. Обезбедете докази на овластеното лице да постапува во име на сопственикот на ексклузивно право за кое се тврди дека е повредено.

2. Обезбедете доволно информации за контакт за да можеме да ве контактираме. Исто така, мора да вклучите валидна адреса за е-пошта.

3. Изјава дека тужената странка има добра верба дека употребата на материјалот на начинот на кој се жали не е овластен од сопственикот на авторските права, неговиот застапник или законот.

4. Изјава дека информациите во известувањето се точни, и под казна за уништување, дека странката што е во тужба е овластена да постапи во име на сопственикот на ексклузивно право што е наводно повредено.

5. Мора да биде потпишано од овластеното лице да постапи во име на сопственикот на ексклузивно право за кое се тврди дека е повредено.

Испратете го писменото известување за повреда на е-поштата:

[заштитена по е-пошта]

Ве молиме, дозволете 2 работни дена за отстранување на материјалот за авторски права.